Настройки для людей с ограниченными возможностями

Termeni și condiții

Termenii și condițiile companiei “Familia IPS”

1. DEFINIȚII

Termenii, condițiile și restricțiile specificate mai jos  se vor utiliza și vor reglementa răspunderea părților contractului  de transport a expedițiilor , precum și  de prestare a serviciilor adiționale încheiat între dvs., în calitate de client, și noi, compania “Familia IPS”.

Părțile contractului:

1.  „Familia IPS” TVA: 515594869

„Familia IPS”, „compania” „noi”, „pe noi”, „ale noastre”, „nouă”, „de noi” – indică  în continuare  compania „Familia IPS” și  angajații ”acesteia, precum și  partenerii, agenții sau persoanele fizice și juridice asociate companiei „Familia IPS ;

 2. „Client”, „dvs.”, „al dvs.”, „ale dvs.”,  „beneficiar” –  indică în continuare,  în contract,   expeditorul și / sau destinatarul, precum și  persoana fizică sau juridică care comandă și plătește pentru transportul expediției.

„Expediție” – semnifică în continuare, în contract : colete, pachete, colete poștale – bunuri personale sau comerciale , încredințate nouă de către clientul care a plasat o comandă  în cadrul companiei și care a fost negociată  și acceptată de către noi pentru transportarea acesteia de la o adresă la alta, sau pentru  care ne-am angajat să oferim anumite servicii;

„Transportul” expediției – în continuare, în contract, presupune un set de operațiuni și servicii prestate de noi în domeniul transportului de bunuri; serviciile sunt  limitate în dependență de primirea bunurilor, transportul bunurilor, formalitățile vamale la export / import   perfectate în caz de necesitate și livrarea bunurilor către destinatarul final, în conformitate cu contractul.

„ Servicii adiționale” în continuare, în contract, include toate serviciile, altele decât serviciile de transport de expediții prestate de noi, inclusiv, dar nelimitându-se la servicii de  depozitare, sortare, combinare, consolidare, ambalare, instalare, servicii suplimentare și  de organizare a transportului;

„Articole interzise”  – orice marfă, materiale sau mijloace, expedierea cărora este interzisă prin legile, normele ,dispozițiile sau instrucțiunile aplicabile în țara de expediere și / sau de destinație, precum și in orice altă țară prin care se transportă expediția;

„Invoice”, „factură” – în continuare, în contract-document financiar declarativ completat și semnat de client și / sau întocmit de reprezentantul companiei în baza celor expuse de client, care include următoarele: detalii complete despre expeditor și destinatar, lista articolelor expediției, destinația, greutatea și  costul estimat al expediției și, în care, de asemenea, clientul declară că este informat  și  de acord cu termenii ,condițiile și restricțiile contractului.

2. PĂRȚILE CONTRACTULUI:

1. Executorul- compania „Familia IPS” TVA: 515594869

2. Clientul –  persoană fizică sau juridică.

Obiectul contractului: definirea raporturilor

Clientul încheie un contract de transport sau un contract de prestare a anumitor servicii, după caz, cu compania “Familia IPS”, care a preluat marfa clientului. Conform contractului, clientul este de acord cu predarea expediției pentru transport și / sau prestarea  serviciilor adiționale, care presupun prelucrarea și transportul expediției sau a unei părți a acesteia, în condițiile stabilite de noi. Prin semnarea facturii/ invoice de însoțire a expediției, clientul confirmă, de asemenea, că este informat cu termenii, condițiile și restricțiile companiei.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI:

La transportarea expediției de către compania “Familia IPS”, clientul înțelege și acceptă condițiile stabilite în contractul de transport și / sau servicii adiționale, personal, precum și în numele altei persoane care ar putea fi interesată de această expediție; sau în legătură cu serviciile adiționale prestate, indiferent dacă a semnat sau nu contractul de transport. Termenii și condițiile noastre se aplică de asemenea, oricărei altei entități subcontractante care colectează, transportă, livrează mărfuri sau prestează servicii adiționale solicitate, precum și angajaților companiei “Familia IPS”. Numai un angajat, agent sau subcontractant autorizat de către compania „Familia IPS” poate modifica termenii și condițiile în scris, cu semnătura ambelor părți. Dacă clientul trimite o expediție sau un document cu instrucțiuni verbale sau scrise ,care nu se conformează acestor condiții, “Familia IPS” nu va fi obligată să respecte aceste instrucțiuni.

4. SCOPUL CONTRACTULUI

 4.1 Dacă între client și noi s-a încheiat un alt tip de contract, termenii și condițiile referitoare la obligațiile de transport se aplică în conformitate cu prezentul contract.

 4.2 La încheierea cu noi a oricărui tip de contract, clientul este de acord cu următoarele: Compania își rezervă dreptul exclusiv de stabilire a tipului de transport. Scopul dreptului exclusiv al companiei constă în optimizarea timpului de tranzit de livrare a expedițiilor.

În legătură cu faptul, că serviciile de securitate și control al mărfurilor în aeroporturi  activează conform unor criterii restricționate, în vederea permisiunii sau interzicerii transportului aerian de mărfuri, în scopul evitării costurilor suplimentare, depozitării mărfurilor în terminalele aeroporturilor, amenzilor  impuse clientului,  conform documentelor de însoțire, compania își rezervă dreptul de a schimba parțial sau total tipul de transport .

5. MĂRFURI PERICULOASE / SECURITATE

5.1 Noi nu transportăm și nu prestăm servicii adiționale în legătură cu expedițiile care sunt considerate în opinia noastră , sau sunt recunoscute ca fiind periculoase, inclusiv, dar nelimitând-se la mărfurile specificate de  ICAO (Organizația Internațională a Aviației Civile), IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian), Codul IMDG (Codul Internațional Maritim al Mărfurilor Periculoase) ,Acordul European privind  Transportul Internațional Rutier al Mărfurilor Periculoase  (ADR), FIATA (Federația Internațională a Asociațiilor de Expeditori de mărfuri) sau alte acte juridice naționale sau internaționale  care reglementează transportul mărfurilor periculoase  sau prestarea altor servicii în legătură cu  mărfurile periculoase.

https://www.iata.org/en/publications/dgr/

5.2 Clientul înțelege, garantează și confirmă prin prezentul contract faptul, că  expediția nu conține articole interzise, ​​așa cum este specificat în ICAO, Anexa 17,  sau în alte regulamente naționale sau internaționale care reglementează securitatea aeriană / maritimă. De asemenea, clientul trebuie să ofere o descriere completă a conținutului expediției în contractul de transport (declarație / invoice) sau în orice alt  document  de însoțire asociat transportului,  responsabilitatea clientului nefiind limitată de furnizarea acestor informații.

https://www.globaltrademag.com/which-items-are-prohibited-in-shipping-containers/

5.3 Toate mărfurile transportate și prelucrate de către compania “Familia IPS” sunt supuse controalelor, în scopul securității și respectării normelor, restricțiilor și dispozițiilor acordurilor internaționale, care reglementează transportul de mărfuri. Expediția este supusă examinării și poate presupune utilizarea echipamentelor X-RAY, echipamentelor de scanare pentru detectarea explozibililor și a substanțelor narcotice , altor metode de control de securitate, inclusiv examenul fizic. La semnarea contractului, clientul acceptă faptul că expediția poate fi supusă controlului în orice punct de tranzit.

5.4 „Familia IPS” nu acceptă transportul expedițiilor ce conțin articole interzise. Clientul se angajează să nu utilizeze serviciile companiei “Familia IPS”, prestate în orice scop ilegal. Clientul înțelege și trebuie să indice exact si complet în invoice toate datele referitoare la bunurile expediate, precum și să indice corect informațiile de contact ale expeditorului și destinatarului. Expeditorul trebuie să  asigure ambalarea și etichetarea corespunzătoare a locurilor expediției , descrierea  și clasificarea conținutului fiecărui loc al expediției  și să atașeze documentația necesară pentru fiecare loc al expediției (pentru fiecare caz aparte) ,astfel încât să fie valabile pentru transportare și să corespundă cerințelor legislației în vigoare.

5.5 Organele competente din țara de expediție, destinație sau  de tranzit au dreptul de a solicita  informații, inclusiv datele dvs. personale în legătură cu expediția dvs., pentru formalități vamale și / sau  din motive de securitate.

5.6. În cazul în care compania «Familia IPS”  află că fără acordul  scris al  acesteia, a fost transportată marfă, a cărei valoare depășește suma indicată în invoice,  adițional la tarifele aplicabile și  alte taxe prevăzute de prezentele Condiții, se aplică o taxă de transport suplimentară echivalentă cu 5% din valoarea expediției.

6. CONTROALE LA EXPORT

 6.1 Clientul își asumă responsabilitatea și garantează respectarea tuturor legilor aplicabile  în domeniul controalelor la export, inclusiv, dar nelimitând-se, la normele care interzic comerțul neautorizat cu produse militare și alte bunuri sau servicii strategice, precum și tranzacții financiare și comerciale cu persoane fizice și juridice  în țările din, prin sau peste care poate fi transportată expediția clientului sau normele și reglementările care stipulează condițiile, în conformitate cu care anumite tehnologii, informații și mărfuri pot fi transportate către, din, prin sau peste orice țară în care este efectuat transportul.

6.2 Clientul garantează de asemenea companiei “Familia IPS”, că expeditorul și / sau destinatarul, precum și persoana fizică sau juridică care comandă și plătește pentru transportul expediției, nu  figurează în niciunul dintre programele de sancționare ale Organizației Națiunilor Unite, în programele regionale și naționale  care implementează și / sau completează astfel de programe, precum și în listele oricăror dispoziții legale autonome  de aplicare a măsurilor de mai sus.

6.3 Clientul acceptă și este obligat, să furnizeze la cererea serviciilor competente de control al exportului sau importului  toate documentele și informațiile necesare.

6.4 Clientul acceptă și garantează să -și asume responsabilitatea financiară pentru respectarea normelor și dispozițiilor prevăzute la export / import, pentru certificarea și licențierea aferente expediției,  precum și pentru obținerea tuturor autorizațiilor și licențelor necesare, în scopul asigurării, că destinatarul este autorizat  prin legile țării de expediție/destinație sau a oricărei altei țâri, în jurisdicția căreia se încadrează marfa transportată.

6.5 „Familia IPS” nu își asumă nici o responsabilitate față de client sau orice altă persoană pentru acțiunile clientului, pentru nerespectarea de către client a legilor, normelor și dispozițiilor privind controlul de export / import, sancțiunilor, măsurilor restrictive și interdicțiilor.

6.6 Clientul este de acord cu faptul, că orice autoritate guvernamentală, inclusiv autoritățile vamale și de securitate sau compania, la cererea autorităților de mai sus, au dreptul de a supune expediția examinării fizice  în orice punct de tranzit.

7. CALCULAREA TIMPULUI DE TRANZIT ȘI ITINERARUL TRANSPORTULUI

Weekend-urile, sărbătorile legale și zilele nebancare, întârzierile cauzate de perfectarea formalităților vamale,  respectarea cerințelor locale de securitate, precum și alte evenimente independente de noi,  nu sunt incluse în timpul de tranzit de livrare “door to door” „ de la ușă la ușă”, stabilit de noi. Alegerea itinerarului de transport este exclusiv prerogativa  companiei “Familia IPS”.

8. FORMALITĂȚI VAMALE

 8.1 Prin acest contract, clientul desemnează compania “Familia IPS” în calitate de  agent intermediar pentru perfectarea formalităților vamale. Dacă “Familia IPS” subcontractează această activitate, clientul confirmă prin  acest contract, că “Familia IPS” poate desemna un agent vamal pentru perfectarea formalităților vamale. În cazul în care autoritățile vamale solicită documente suplimentare pentru confirmarea declarațiilor vamale de import / export sau pentru dreptul nostru de a îndeplini formalitățile vamale,  documentele solicitate se furnizează din contul clientului.

8.2 Astfel, clientul acceptă și certifică faptul, că toate declarațiile și informațiile furnizate, în legătură cu  exportul și importul transportului , sunt corecte și veridice. Clientul acceptă și confirmă faptul că, dacă eventual informațiile despre expediție sau conținutul acesteia nu sunt corecte, riscă o acțiune civilă sau penală, în legătură cu care poate fi sancționat cu amendă și / sau confiscarea parțială sau totală a expediției , lichidarea ulterioară sau returnarea (totală / parțială) a acesteia, în funcție de decizia serviciilor vamale și a altor autorități din țara de tranzit sau din țara de sosire a mărfii. „Familia IPS” poate oferi benevol asistență clientului la perfectarea formalităților vamale și alte proceduri logistice. „Familia IPS” nu este în niciun caz proprietarul expediției și nu poartă răspundere pentru informațiile despre conținutul expediției, valoarea estimată a expediției etc., primite de la expeditor. Orice taxe vamale, de stat, amenzile (dacă sunt aplicate) vor fi suportate de către client. Clientul este de acord să ne asigure împotriva oricăror plângeri ce pot fi depuse împotriva companiei „Familia IPS”, reclamații legate de informațiile furnizate de client ,iar orice costuri care pot apărea ca urmare a acestui fapt, ne oferă dreptul de a solicita achitarea cheltuielilor asociate serviciului prestat .

8.3. În cazul în care „Familia IPS”, este obligată să achite careva impozite sau taxe  în numele expeditorului, destinatarului sau terței părți, metoda de plată selectată indică faptul că destinatarul sau terța parte trebuie să efectueze  orice plăți ,  taxe, impozite, penalități,  sau alte cheltuieli impuse în mod legal sau ilegal de către autorități sau suportate de către „Familia IPS”, ca urmare a oricărei  circumstanțe, inclusiv a neprezentării de către expeditor sau destinatar a informației și documentației corecte sau a autorizațiilor si licențelor necesare pentru transport,  expeditorul în comun cu destinatarul și  terța parte  își asumă răspunderea solidară și independentă pentru plata acestor sume. În cazurile, în care metoda de plată selectată implică emiterea facturii de plată inițial pentru destinatar sau  terța parte, „Familia IPS”, va solicita preliminar (fără limitarea răspunderii contractuale a expeditorului pentru plăți)  plata sumei corespunzătoare de la destinatar sau de la terța parte . În cazul în care această sumă nu este achitată în termen și integral companiei „Familia IPS”, de către oricare dintre părțile specificate mai sus,  suma respectivă este solicitată de la expeditor la prima cerere scrisă. În orice alt caz, expeditorul ,în conformitate cu prezentul contract, se obligă să achite sumele indicate companiei „Familia IPS”,  la prima cerere. „Familia IPS”, nu are obligația de a colecta separat plățile de la destinatar sau de la orice terță parte. 

8.4 Compania «Familia IPS”, va depune toate eforturile pentru a optimiza perfectarea procedurilor vamale, dar nu este responsabilă pentru întârzieri, pierderi sau daune rezultate ca urmare a acțiunilor personalului  vamal sau altor autorități.

9. LIVRAREA

Compania «Familia IPS” livrează expediția destinatarului sau altei persoane, care, conform estimării companiei, are dreptul de a primi bunurile în numele destinatarului (cum ar fi persoanele care se află în aceeași clădire cu destinatarul). Dacă o astfel de persoană nu este disponibilă, expediția poate fi lăsată în cutia poștală a destinatarului (dacă este posibil), livrată vecinilor, cu excepția cazului în care expeditorul a exclus o astfel de metodă de livrare ,indicând utilizarea unui serviciu adițional. Destinatarul trebuie să fie informat despre orice metodă alternativă de livrare (sau redirecționare).

Indiferent de cele menționate în secțiunea anterioară și  în cazul în care o altă metodă de livrare nu a fost negociată cu expeditorul, «Familia IPS” poate utiliza orice metodă alternativă de livrare, aleasă de destinatar în conformitate cu condițiile companiei sau orice altă înțelegere între “Familia IPS” și destinatar. Astfel de metode alternative de livrare includ, fără limitare, redirecționarea livrării expediției la o adresă alternativă, permisiunea șoferului să lase expediția la sediul destinatarului, modificarea tipului de serviciu ales de către expeditor sau modificarea termenului de livrare. Expeditorul de asemenea acceptă, că destinatarul poate obține informații despre livrarea expediției. Expeditorul respinge în mod expres orice reclamație împotriva companiei “Familia IPS”, care ar putea apărea ca rezultat al faptului, că compania a urmat instrucțiunile furnizate de destinatar. Compania are dreptul să utilizeze dispozitive electronice pentru a obține confirmarea livrării, iar expeditorul este de acord că nu poate aduce învinuiri companiei “Familia IPS” doar pentru faptul că livrarea expediției este confirmată printr-o imprimare a semnăturii destinatarului, primite și salvate în formă electronică.

Cu excepția cazurilor în care Convenția sau alte norme obligatorii ale legislației naționale prevăd alte condiții, compania “Familia IPS”, în orice circumstanțe, nu poartă răspundere pentru suspendarea transportului, redirecționarea livrării (către un alt destinatar sau către o altă adresă diferită de cea indicată în factură) sau pentru returnarea expediției către expeditor și, în cazul în care “Familia IPS „ depune eforturi, dar nu reușește să  realizeze aceste acțiuni, compania “Familia IPS „ nu este responsabilă pentru orice eventuale prejudicii rezultate .

10. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

 Clientul garantează următoarele:

– Conținutul expediției (inclusiv, în acest caz, dar fără a se limita la greutatea sau numărul articolelor  expediției clientului) corespunde  cu specificarea și invoice, conținutul expediției a fost corect etichetat, iar eticheta a fost  bine fixată de către client  pe suprafața exterioară a ambalajului expediției, astfel încât să fie ușor vizibilă; clientul garantează că toate mărfurile predate pentru transport ,în conformitate cu prezentele condiții, corespund normelor internaționale.

Expeditorul trebuie să indice exact și complet toate datele introduse în invoice, factură ,precum și informațiile de contact ale expeditorului și destinatarului. Expeditorul trebuie să asigure ambalarea și etichetarea corespunzătoare a locurilor expediției, specificarea și clasificarea conținutului fiecărui loc al expediției și să anexeze documentația necesară pentru fiecare loc al expediției (pentru fiecare caz aparte), astfel încât acestea să fie valabile pentru transportare ,să corespundă instrucțiunilor din Îndrumar și legislației în vigoare.

– Conținutul expediției este pregătit și sigur ambalat pentru a fi protejat de riscurile specifice ce pot apărea în timpul transportării, sortării și / sau prelucrării expediției;

– Clientul a indicat  corect greutatea expediției și va pune la dispoziție orice echipament special pentru încărcarea sau descărcarea acesteia în/din mijlocul de transport al companiei “Familia IPS”;

– Conținutul expediției este restricționat de regulamentele, autorizările sau interdicțiile IATA, ICAO, IMDG, FIATA sau ADR, precum și de hotărârile prohibitive ale serviciilor vamale sau altor autorități atât în țara de expediere, țara de destinație a expediției, precum și pe parcursul întregului traseu de transportare prin țările de tranzit.

11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ȘI GRADUL DE RĂSPUNDERE

11.1.1.” Familia IPS” are dreptul de a prelucra datele personale furnizate de expeditor sau destinatar și își rezervă dreptul exclusiv de a transmite aceste date către alte companii asociate și subcontractanților companiei “Familia IPS”, inclusiv în alte țări, care pot avea un nivel de protecție a datelor personale diferit de cel care operează în țara în care expeditorul a predat expediția către “Familia IPS” și să le prelucreze acolo, în cazurile și în măsura în care o astfel de transmitere și prelucrare a datelor personale este prevăzută în acea țară, la prestarea serviciilor de livrare.

Expeditorul garantează că a primit datele personale și le-a furnizat companiei “Familia IPS” pentru transport, în mod legal, că are dreptul să furnizeze aceste de date companiei “Familia IPS”, în cazurile și în măsura în care această transmitere și prelucrare de date personale este necesară în țara respectivă, pentru prestarea serviciului de livrare convenit și că a primit acordul informat și special din partea destinatarului pentru ca “Familia IPS” să-i expedieze ultimului o notificare electronică sau în alt format, în legătură cu serviciul de livrare convenit.

“Familia IPS” utilizează datele personale ale expeditorului furnizate de către expeditor în conformitate cu Nota de confidențialitate.

De asemenea, expeditorul garantează că a primit acordul informat și special din partea destinatarului în vederea utilizării de către “Familia IPS” a datelor personale ale destinatarului în conformitate cu Nota de confidențialitate a companiei “Familia IPS” , cu modificările operate la data expedierii, cu privire la utilizarea  diferită decât cea indicată mai sus.

11.1.2. In conformitate cu instrucțiunile Îndrumarului, specificate mai jos, răspunderea companiei “Familia IPS” pentru orice pierdere, deteriorare sau întârziere în timpul transportării este limitată după cum urmează:

 11.1.3 Dacă coletul este transportat total sau parțial pe calea aerului ,iar destinația finală sau escala  au loc într-o altă țară decât cea de plecare a transportului aerian, se aplică dispozițiile Convenției de la Varșovia din 1929 (modificată prin Protocolul de la Haga din 1955), Protocolului nr. 4 al Convenției de la Montreal (1975) sau a Convenției de la Montreal din 1999. Aceste tratate internaționale reglementează și limitează răspunderea pentru pierderea, deteriorarea sau livrarea întârziată a expediției dvs. cu privire la 19 drepturi speciale  / 1 kg brut.

11.1.4. “Familia IPS” nu este responsabilă de riscurile asociate schimbului valutar.

11.1.5 “Familia IPS” nu este responsabilă pentru orice comportament incorect sau acțiuni  frauduloase comise din numele destinatarului, inclusiv, dar nelimitându-se la plata cu bancnote false sau cecuri false ,cecuri  cărora li s-au refuzat ulterior plata sau cecuri completate incorect de către destinatar.

11.1.6 În cazul aplicării Convenției de la Varșovia , a Convenției privind Acordul de Transport Internațional al Mărfurilor sau a normelor legislației naționale, care au adoptat sau se conduc de dispozițiile acestor convenții ( denumite în continuare dispozițiile Convenției) sau în cazul ( și în partea) aplicării altor norme obligatorii ale legislației naționale, răspunderea companiei “Familia IPS” urmează a fi stabilită, iar mărimea- limitată în conformitate cu normele aplicabile indicate.

11.1.7 În cazul în care dispozițiile Convenției sau alte norme obligatorii ale legislației naționale nu sunt aplicabile, responsabilitatea companiei “Familia IPS” survine numai pentru acțiuni de  neglijență sau a lipsei de profesionalism, exclusiv conform prezentelor Condiții. În măsura permisă de legislația aplicabilă, mărimea răspunderii companiei “Familia IPS” se limitează în funcție de  suma prejudiciilor confirmate și nu depășește 80 USD per expediție, cu excepția cazului în care expeditorul a indicat o valoare mai mare a expediției în conformitate cu clauza de mai jos.

11.1.8 Cu excepția cazurilor în care, dispozițiile Convenției sau alte norme obligatorii ale legislației naționale prevăd alte condiții, “Familia IPS” nu este responsabilă de prejudiciile financiare, cum ar fi costul transportului alternativ, pierderea profitului, pierderea oportunității de afaceri sau a venitului din cauza neutilizării expediției, cauzate de orice prejudiciu, deteriorare a expediției , a locului expediției sau întârziere a livrării acesteia, indiferent dacă valoarea expediției a fost declarată, în conformitate cu clauza 13.1.5. “Familia IPS” nu este responsabilă de deteriorarea sau pierderea ambalajului. În cazul în care  Convențiile sau  alte norme obligatorii ale legislației naționale sunt aplicabile în egală măsură, răspunderea companiei “Familia IPS” este reglementată și limitată în conformitate cu normele aplicabile.

12. EXCEPȚII DE LA RĂSPUNDERE

 12.1 “Familia IPS” nu poartă răspundere pentru orice pierderi sau prejudicii indirecte (pierdere de venit, profit, piețe de desfacere, reputație, oportunitate etc.), chiar dacă ar fi știut că astfel de pierderi se pot produce, precum și pentru alte pierderi indirecte, speciale sau legate , printre altele, de încălcarea clauzelor contractului, neglijență, lipsă de prudență sau intenție în acțiuni.

 12.2 “Familia IPS” nu este responsabilă pentru nerespectarea  oricăror obligații ca urmare a:

12.2.1 circumstanțelor produse în afara controlului nostru, cum ar fi:

 • fenomene naturale: cutremure, cicloane, furtuni, inundații, incendii, epidemii, ceață, ninsoare sau înghețuri;
 • forță majoră, inclusiv (dar nelimitând-se la): războaie, dezastre, greve, embargouri, conflicte locale, riscuri specifice transportului aerian, revolte civile, etc;
 • defecțiuni în funcționarea rețelelor de comunicații aeriene și terestre locale sau naționale, defecțiuni tehnice ale mijlocului de transport și echipamentelor;
 • defecte ascunse sau de producție a conținutului expediției;
 • infracțiuni ale unor terți, cum ar fi furtul și incendierea.

12.2.2 acțiunilor sau inacțiunilor terților, cum ar fi:

 • dacă clientul (sau orice altă parte care își declară interesul pentru expediție și care îl obligă pe client să nu respecte condițiile contractului) nu își îndeplinește obligațiile în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute, precum și cu garanțiile stabilite în clauza privind obligațiile clientului „Termenii și Condițiile companiei “Familia IPS” cu privire la expediție.
 • orice acțiuni sau inacțiuni ale autorităților vamale, reprezentanților aeroporturilor sau  altor autorități.

12.2.3 dacă conținutul coletului sau o parte a acestuia se regăsește pe lista articolelor interzise, ​​chiar dacă coletul a fost din greșeală acceptat pentru transport;

 12.2.4 “Familia IPS” refuză să efectueze plăți ilegale în numele clientului.

12.3 Conform acestor Termeni și Condiții, nu suntem transportatori obișnuiți și nu ne asumăm responsabilitatea unor transportatori obișnuiți.

13. PROCEDURA DE RECLAMARE

Toate reclamațiile împotriva companiei “Familia IPS” se prezintă în scris și în termeni rezonabili, dar, nu mai târziu de 14 zile de la primirea expediției în caz de prejudiciu cauzat acesteia (inclusiv prejudiciu parțial) și în caz de pierdere – în termen de 90 de zile din data  predării expediției companiei “Familia IPS” pentru transport, conform Îndrumarului, cu excepția cazurilor în care dispozițiile Convenției sau alte norme obligatorii ale legislației naționale prevăd alte condiții. În plus, toate reclamațiile împotriva companiei “Familia IPS” ,în legătură cu orice expediție sunt determinate  și limitate de termenul de prescripție, cu excepția cazurilor în care, au fost inițiate proceduri judiciare și compania “Familia IPS”  a fost notificată în scris cu privire la aceasta, în termen de 6 luni de la primirea expediției în cauză, sau, se aplică în cazurile în care, expediția nu  fost primită, în termen de șase luni de la data de livrare stabilită. Această prevedere nu are efect asupra drepturilor pe care le poate deține expeditorul, în temeiul dispozițiilor Convenției sau altor norme obligatorii ale legislației naționale.

“Familia IPS”  va considera, ca expediția a fost livrată în stare bună, dacă destinatarul nu a detectat daune pe partea exterioară a coletului și nu  a indicat altceva pe foaia de livrare  la primirea expediției. Pentru  soluționarea reclamației, conținutul expediției și ambalajul original trebuie puse la dispoziția companiei “Familia IPS” pentru verificare.

În caz că apar reclamații, coletul trebuie să fie respins de către destinatar și returnat de către reprezentantul companiei la depozitul de distribuție pentru o expertiză independentă.

 Coletul / expediția nu poate fi considerat pierdut timp de cel puțin 60 de zile de la data notificării despre  ne-livrare. “Familia IPS”   poate micșora acest termen, semnând cu clientul un acord de scurtare a acestui termen.

În cazul în care careva termen sau  condiție sunt declarate nevalabile sau lipsite de putere juridică, o astfel de decizie nu va avea efect asupra celorlalte condiții ale prezentului contract, care vor rămâne în vigoare.

În conformitate cu toate convențiile aplicabile, litigiile iscate în legătura cu prezentul contract vor fi soluționate de instanța țarii în care se află compania noastră, cea mai apropiată filială sau reprezentanță a companiei „Familia IPS”, care a acceptat inițial expediția sau a prestat serviciile solicitate.

14. RECLAMAȚII  DE LA TERȚI

 Clientul garantează, că nu va permite terților interesați de expediție să ne prezinte reclamații legate de transport sau să inițieze proceduri judiciare împotriva noastră, chiar dacă acestea au fost determinate de neglijența  companiei “Familia IPS” . Dacă totuși, reclamația este înaintată, clientul se angajează să-și asume toate costurile asociate consecințelor acesteia.

15. TARIFE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

 15.1 Clientul este de acord să plătească tarifele noastre (inclusiv orice alte taxe suplimentare aferente expediției) pentru transportul între punctele specificate în contractul de transport sau pentru alte servicii prestate de “Familia IPS”, împreună cu TVA-ul corespunzător, dacă este cazul, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii, fără careva rețineri, reduceri, cerințe reconvenționale sau alte deduceri.

15.2 Tarifele de transport sau tarifele aferente serviciilor adiționale se calculează în conformitate cu tarifele aplicabile transportului clientului,   tarifele  negociate cu acesta separat sau în conformitate cu contractul încheiat. Tarifele companiei “Familia IPS” sunt valabile și pot fi solicitate la Centrul de Apel (Call-Centre) al companiei.

15.3 Tarifele pentru transport și alte servicii sunt stabilite în anexa la contract și, dacă nu sunt plătite înainte de expediere, trebuie achitate în termen de 7 zile de la primirea facturii sau în orice alt termen stabilit în scris de către expeditor și compania „Familia IPS”.

„Familia IPS” își rezervă dreptul de a verifica greutatea fizică și / sau volumetrică a expedițiilor, iar în caz de depășire a greutății declarate, să emită o factură în baza greutății reale. Cu excepția altor prevederi  stabilite la acest capitol , factura va fi considerată primită la trei zile lucrătoare de la data emiterii.

15.4 Toate taxele de import, taxa pe valoarea adăugată și alte taxe impuse coletelor în țara de destinație sunt achitate imediat de către destinatar la prima cerere a companiei. În cazul în care destinatarul refuză să plătească, expeditorul se obligă să efectueze toate plățile integral, în termen de 48 de ore de la data primirii notificării exprese despre faptul neachitării de către destinatar.

15.5 Tarifele de livrare “door to door” („de la ușă la ușă”), avansate clientului, includ taxe pentru formalități vamale simplificate. „Familia IPS” își rezervă dreptul de a percepe taxe suplimentare în cazul unor proceduri vamale suplimentare  asociate expediției, care necesită timp suplimentar și costuri administrative.

15.6 În unele țări, se pot aplica taxe suplimentare pentru operațiuni vamale complexe, la expediții care necesită:

15.6.1 Proceduri vamale ce implică mai mult de trei bunuri diferite;

15.6.2 Obligații vamale sau necesitatea livrării bunurilor conform obligațiilor vamale;

15.6.3 Facilități temporare la import;

15.6.4 Reprezentanță vamală, care necesită participarea altor autorități guvernamentale, altele decât cele vamale.

În unele țări, „Familia IPS” poate efectua plăți vamale în avans în numele importatorului, să achite taxe de import sau alte impozite, iar în cazul în care acest serviciu include și o taxă administrativă locală, factura va fi emisă destinatarului, iar dacă destinatarul refuză să achite, factura este emisă clientului expeditor.

15.7 Clientul poate propune instrucțiuni speciale în vederea modalității de facturare , să se înțeleagă cu destinatarul sau o terța parte să plătească pentru transport, precum și alte impozite, taxe, penalități etc. asociate transportului. În cazul în care destinatarul sau o terța parte refuză să plătească pentru transport, clientul se angajează să achite toate costurile aferente în termen de 48 de ore din momentul notificării sale despre refuzul destinatarului de a  plăti.

15.8 Factura emisă de „Familia IPS” pentru serviciile prestate nu include o copie a confirmării de livrare (care, la cerere poate fi obținută  în formă electronică ) sau alte documente suplimentare.

15.9 „Familia IPS” poate expedia factura pentru serviciile prestate în format electronic, prin e-mail, conform contractului semnat cu clientul. Dacă clientul solicită o factură pe suport de hârtie, „Familia IPS” își rezervă dreptul de a percepe o taxă de administrare pentru prestarea acestui serviciu.

15.10 Factura emisă de „Familia IPS” pentru serviciile prestate, se achită în moneda specificată în factură sau, dacă  aceasta nu  este indicată, în moneda locală, la cursul de schimb indicat de „Familia IPS”.

15.11 „Familia IPS” își rezervă dreptul, pentru orice livrare efectuată prin intermediul companiei „Familia IPS” la un moment dat, să vândă conținutul expediției și să rețină din suma obținută din  vânzare orice altă sumă, datorată de către client  companiei „Familia IPS”.

15.12 Clientul este responsabil pentru plata tuturor taxelor și altor cheltuieli, inclusiv taxele de timbru, aplicabile în funcție de transport sau alte servicii oferite, precum și pentru  emiterea documentelor ,inclusiv scrisorii de trăsură.

Отследить посылку

На складе
в Израиле

Таможенное
оформление

Вышел из страны
отправления

Прибытие в страну
доставки

Таможенное
оформление в
стране доставки

На складе
распределения

Доставлено

Оставить заявку

  Имя

  Email

  Телефон

  Город

  Сообщение