Настройки для людей с ограниченными возможностями

תקנון אתר

הוראות ותנאים

הוראות ותנאים של שירותי חברת פמיליה אי.פי.אס

1. הסברים

הוראות, תנאים והגבלות המופיעים להלן ישמשו ויסדירו בהסכם את התחייבויות הצדדים במעמד הובלת המטענים, וגם יחסים בינך, כלקוח, לבינינו, כשירותים נוספים מאושרים מחברת פמיליה אי.פי.אס.

הצדדים בהסכם:

1. פמיליה אי.פי.אס  ח.פ. 515594869

פמיליה אי.פי.אס, "חברה אנחנו", "שלנו", "אנו", "על ידינו" – להלן: פמיליה אי.פי.אס וגורמים הנכללים בצוות חברת פמיליה אי.פי.אס, וגם השותפים, הסוכנים או אנשים פרטיים ו/או גופים משפטיים הכרוכים בחברה.

2. "הלקוח", "אתה/את", "שלך", "משלך", "המזמין/המזמינה" – להלן על פי ההסכם – שולח המטען ו/או מקבל המטען, וגם אדם פרטי ו/או גוף משפטי המזמין והמשלם את עלות הובלת המטען.

"המטען" – להלן, על פי ההסכם: חבילות – מטען אישי או מסחרי, שנמסר לנו בידי הלקוח שהזמין לחברה, המוסכם, שהתקבל אצלנו למען ההובלה ליעד, או שלגביו התחייבנו לתת שירות אחר.

"הובלת המטען" – להלן, בהתאם להסכם, דבר זה מכיל מערכת פעולות ושירותים, המתבצעת על ידינו בקשר להובלתהמטען, השירותים מוגבלים בקבלת מטען, הובלת מטען, עריכת מכס יצוא/יבוא, במידת הצורך, ואספקת המטען ליעד.

"שירותים אחרים" – להלן שירותים שאינם מהווים שירותים המיועדים להובלת המטען, שאנחנו מבצעים, המכילים, ואינם מוגבלים באחסון, אריזה, תחליף, מיזוג, התקנה, שירותים נוספים ושירותים הכרוכים בארגון ההובלה.

"פריטים אסורים" – כל סחורה, חומר או אמצעים, שחוקים, כללים, תקנות והוראות של מדינה השולחת ושל מדינת היעד וגם של מדינת המעבר אוסרים את הובלתם.

"חשבונית" – להלן, על פי ההסכם, מסמך לדיווח כספי הממולא בידי הלקוח ו/או נציג החברה על סמך דברי הלקוח וחתום בידי הלקוח, שבו מצויין מידע דלהלן: נתונים שלמים של השולח והמקבל, פירוט חפצי המטען, ייעוד המטען, משקל והערכת המטען, המסמך גם מדגיש, שהלקוח הבין ומסכים לכל תנאים, הוראות והגבלות ההסכם.

2. הצדדים בהסכם

1. המבצעת: פמיליה אי.פי.אס  ח.פ. 515594869

Familia IPS   VAT: 515594869

2. הלקוח: אדם פרטי או גוף משפטי

נושא ההסכם: קביעת היחסים

הלקוח עורך חוזה הובלה או הסכם למתן שירותים אחרים בהתאם לנסיבות עם חברת פמיליה אי.פי.אס  שקיבלה את המטען של הלקוח.

על פי ההסכם הלקוח מסכים למסור מטען להובלה ו/או למתן שירותים נוספים, הכרוכים בעיבוד המטען או חלק ממנו והובלתו בהתאם להוראות הקבועות על ידינו.

בחתימה על החשבונית המלווה את המטען הלקוח גם מאשר שהוא למד את כל הכללים, התנאים וההגבלות של החברה.

3. נושא ההסכם

במעמד הובלת המטען בידי חברת פמיליה אי.פי.אס הלקוח מודע לכך והוא מקבל את התנאים הנקובים בחוזה למתן שירות הובלה ו/או שירותים נוספים בשם לקוח זה או בשם גוף אחר שיכול להיות מעוניין במטען הנ"ל; או ביחס לשירותים נוספים מבוצעים, מבלי להתייחס לעניין האם חתם הוא על חוזה הובלה או לאו. הוראותינו חלות גם על כל גורם הדואג לסחורה של כל קבלן משנה, על הובלת סחורה זו ואספקתה, וגם על ביצוע שירותים נוספים נדרשים, וגם כן על עובדי חברת פמיליה אי.פי.אס. רק גורם מוסמך מחברת פמיליה אי.פי.אס, העובד, הסוכן או קבלן המשנה של החברה מסוגלים לשנות תנאים וכללים אלה בכתב. ושינויים כאלה ייחתמו בידי שני הצדדים. שלח הלקוח מטען או מסמך עם הוראות בעל-פה או בכתב פמיליה אי.פי.אס אינה חייבת להקפיד על הוראות המתנגדות לתנאים שלה.

4. מטרת ההסכם

4.1. נחתם סוג חוזה אחר בינינו לבין הלקוח ביחס לחובות הובלת המטען יחולו הוראות ותנאים הנקובים בחוזה הזה.

4.2. במעמד חתימת איזה חוזה/הסכם אצלנו הלקוח מסכים ומקבל את התנאים כדלהלהן: החברה מחזיקה בזכות בלעדית לקבוע את דרך הובלת המטען.

מטרתה של הזכות הבלעדית של החברה היא חיסכון זמן אספקת המטען.

בהתחשבות במציאות שעתה שירותי ביטחון וביקורת המטענים פועלים בעקרונות חמורים יותר של הרשאה או איסור הובלה אווירית, על מנת למנוע הוצאות נוספות של אחסון המטענים בשדות התעופה והקנסות, בהתאם למסמכים המלווים, החברה משאירה לעצמה זכות  לשנות את דרך הובלת המטען כולה או חלק ממנה.

5. מטענים מסוכנים/ביטחון

5.1. אין לנו ואיננו נותנים שירותים ביחס למטענים שלדעתנו מהווים או מוכרים כמסוכנים המכילים את כל השאר למעט ICAOמטענים הנקובים במפרטים של המוסד הבינלאומי לתעופה האזרחית

IATAהאגודה הבינלאומית להובלה אווירית

IMDGהובלה בינלאומית של מטענים מסוכנים בים

ADRאמנה אירופית להובלה בינלאומית יבשתית של מטענים מסוכנים

FIATAפדרציה בינלאומית של אגודות שילוח

או בתקנות משפטיות בינלאומיות המסדירות את הובלת המטענים המסוכנים בתחבורה או את מתן השירותים האחרים בנוגע למטענים מסוכנים.

https://www.iata.org/en/publications/dgr

5.2. הלקוח מבין ומבטיח ומאשר בזה, שהמטען אינו מכיל חומרים אסורים, כמפורט בנספח 17 של המוסד הבינלאומי ICAOלתעופה האזרחית

או בהוראות הארציות והבינלאומיות האחרות המסדירות ביטחון באוויר ובים. הלקוח גם יתןאת התיאור המלא של תכולת המטען בחוזה הובלה (הצהרה/חשבונית) או במסמכים המלווים האחרים הכרוכים בהובלה, אך אחריותו של הלקוח אינה מוגבלת בקשר למתן מידע זה.

https://www.globaltrademag.com/which-items-are-prohibited-in-shipping-containers/

5.3. כל מטען שיובל ויעובד בידי חברת פמיליה אי.פי.אס למען הביטחון כפוף לביקורת בהתאם להוראות, הגבלות ותנאים הנקובים בהסכמים הבינלאומים והמסדירים את הובלת המטענים. המטען כפוף לכל סוג של בקרה וגם לשימוש מכשיר

, סריקה, למען חשיפת חומרי נפץ וסמים, וגם לשיטות אחרות של בקרת הביטחון, ולרבות בדיקה גופנית.X-RAY

במעמד חתימת החוזה הלקוח מבין ומאשר שהמטען כפוף לביקורת בכל סעיף של הובלה.

5.4. חברת פמיליה אי.פי.אס אינה מקבלת להובלה מטענים המכילים חפצים אסורים. הלקוח מתחייב לא ליהנות מכל שירותי חברת פמיליה אי.פי.אס באיזו מטרה בלתי חוקית. הלקוח מבין ומתחייב לרשום בחשבונית את כל הנתונים המדוייקים והמושלמים בנוגע למטען האמור להישלח, לציין נכון פרטי קשר של שולח המטען ושל מקבל המטען. שולח המטען הוא חייב לדאוג לאריזה מתאימה של האזורים במטען ותיוגם, לתיאור וסיווג התכולה של כל אזור במטען וצירוף המסמכים הנדרשים לכל אזור במטען (לכל מקרה לחוד) ככה שהיו כשירים להובלה ומתאימים להוראות החוק בפועל.

5.5. רשויות המדינה של השולח ושל היעד או רשויות מדינת המעבר הינן רשאיות לדרוש מידע המכיל את נתוניך האישיים לגבי מטענך למען רישום במכס ו/או ביטחון.

5.6. במידה והתברר לחברת פמיליה אי.פי.אס שמבלי לקבל את הסכמת פמיליה אי.פי.אס בכתב ובמפורשיובל המטען שמחירו עולה על סכום המפורט בחשבונית, אז בנוסף לתעריפים והאגרות המשומשים האחרים תשמש אגרה נוספת בהתאם לתנאים הנתונים  עבור ההובלה השווה ל-5% מעלות המטען.

6. ביקורת היצוא

6.1. הלקוח לוקח את האחריות על עצמו ומבטיח להקפיד על כל החוקים הפועלים בתחום ביקורת  היצוא, ובין היתר תקנות האוסרות מסחר בלתי חוקי במוצרים צבאיים ובסחורה ושירותים אסטרטגיים אחרים, וגם פעולות כספיות ומסחריות עם אנשים פרטיים וגופים משפטיים הפועלים במדינות שדרכן ייתכן ויובל המטען של הלקוח, או הוראות וכללים המתחשבים בתנאים שלפיהם טכנולוגיות, מידע וסחורה מסויימים עשויים להיות מובלים למדינה, מהמדינה, דרך המדינה שבה מתבצעת ההובלה.

6.2. הלקוח גם מבטיח לחברת פמיליה אי.פי.אס, כי שולח המטען ו/או מקבל המטען, וגם אדם פרטי או גוף משפטי המזמינים והמשלמים את עלות הובלת המטען, אינם כלולים באף תכנית העיצומים של או"מ, בתכניות אזוריות וארציות, המקיימות ו/או המשלימות תכניות כאלה, וגם ברשימות ההוראות האוטונומיות אודות הפעלת האמצעים הנ"ל.

6.3. הלקוח מבין, מסכים ומתחייב, שבמעמד בקרת היצוא או היבוא בידי רשות הביקורת להגיש כל מסמך ומידע נחוץ לרשות המוסמכת עם דרישתה הראשונה.

6.4. הלקוח מבין, מסכים ומבטיח על אחריותו להקפיד על הוראות יצוא/יבוא ותקנות, וגם על דרישות הרישוי ביחס למטען, לדאוג לקבלת כל רישיון והיתר, בתנאי שהמקבל יהא רשאי על פי כל חוק של כל מדינה של שליחה, מעבר ויעד, שהדין שלה יחול על השילוח.

6.5. חברת פמיליה אי.פי.אס אינה אחראית מול הלקוח או כל גוף לפעולתו של הלקוח, להפרת החוקים, ההוראות והתקנות הכרוכים בביקורת יצוא/יבוא, עיצומים, אמצעים מגבילים ואיסורים מבחינת הלקוח.

6.6. הלקוח מסכים בזה, שכל מוסד ממשלתי לרבות רשות המסים ואגף המכס, מוסדות הביטחון, החברה, בהתאם לדרישות הרשויות הנ"ל מחזיקים בזכות לבדוק את המטען בכל שלב של הובלתו.

7. חישוב זמן המעבר וקו הובלת המטען

ימי שבתון, מועדים וחגים במדינה וימי חופשה בבנקים, עיכובים בשל הרישום במכס, עיכובים הכרוכים בדרישות הביטחון המקומיות, וגם נסיבות אחרות, שאין לנו שליטה עליהן, אינם כלולים בזמן מעבר המצויין על ידינו. בחירת קו הובלת המטען  מהווה זכות בלעדית של חברת פמיליה אי.פי.אס.

8. רישום במכס

8.1. בהסכם נוכחי הלקוח ממנה את חברת פמיליה אי.פי.אס בתור הסוכן שלו מבחינת הרישום במכס. העבירה חברת פמיליה אי.פי.אס את סמכותה הזאת לקבלן משנה אז הלקוח יאשר דרך הסכם זה, שהינו יכול למנות את חברת פמיליה אי.פי.אס כסוכן בעניין רישום במכס. דרש אגף המכס להגיש מסמכים נוספים למען אישור דוחות המכס ליבוא/יצוא, או את זכותנו לבצע רישום במכס, המסמכים הנדרשים יוגשו בידי הלקוח על חשבונו.

8.2. הלקוח מבין ומאשר בזה, שכל תצהיר ובקשה וכל הנתונים הכרוכים ביצוא ויבוא הינם נכונים ומדוייקים. הלקוח מבין ומאשר בזה, שבמקרה והתברר שהמידע על המטען ועל תכולתו אינו נכון, עלולים לתבוע אותו בתביעה אזרחית או להטיל עליו אחריות פלילית ובעקבות זאת יכול להיות שיופעלו עיצומים נגדו כגון הטלת קנס ו/או החרמת סחורה כולה או חלק ממנה, בהשמדת המטען בהמשך; או החזרת המשלוח (כולו/חלק ממינו) בהתאם להחלטה מאגף המכס או רשויות אחרות במדינה למדינת מעבר או יעד. חברת פמיליה אי.פי.אס מסוגלת לסייע ללקוח ברצון חופשי ברישום במכס או בהליכים אחרים של לוגיסטיקה. חברת פמיליה אי.פי.אס אינה מהווה בעלים של מטען בשום פנים ואופן ואינה אחראית למידע הכרוך בתכולת מטען, ערך מטען וכו' שהתקבל מגורם ששלח מטען. כל תשלום מכס, אגרות, קנסות (במידה וקיימים) כל אלה הוצאות של הלקוח בלבד.

הלקוח מתחייב להגן על החברה מהטענות שעלולות להיות מוגשות נגד חברת פמיליה אי.פי.אס. תלונות שהועלו בגלל המידע מהלקוח והוצאות אחרות העלולות להיווצר כיוצא מזה, מרשה לנו לדרוש פיצוי הקשור למתן שירותים מתאימים מטעמנו.

8.3. במידה והצטרך שחברת פמיליה אי.פי.אס תשלם איזה מיסים, מכס או אגרה בשם שולח המטען, מקבל המטען או גוף ג', אופן התשלום הנבחר יציין שמקבל המטען או הצד השלישי יבצע כל תשלום, מכס, קנסות, אגרות או הוצאות שהוטלו בידי רשויות בין אם חוקית ובין אם בלתי חוקית או ששולם על ידי חברת פמיליה אי.פי.אס בעקבות איזה נסיבות המכילות הגשת מידע נכון או מסמכים מתאימים, כל היתר או רישיון הנדרשים בקשר להובלה, שולח המטען הינו אחראי באופן סולידרי יחד עם מקבל המטען והגוף השלישי והינו אחראי גם אישית לתשלום סכומים כאלה. בכל אופן, כאשר שיטת התשלום הנבחרת מפנה לתשלום את מקבל המטען או הגוף השלישי (על מנת לבצע תשלומים ללא הגבלה בהתאם להסכם עם שולח המטען) חברת פמיליה אי.פי.אס תדרוש ממקבל המטען או הגוף השלישי לשלם סכום מתאים. לא שולם הסכום הנ"ל במלוא ובאופן מידי לחברת פמיליה אי.פי.אס בידי כל צד הנ"ל אז סכום זה ישולם ע"י שולח המטען מיד עם קבלת  הדרישה הראשונה בכתב לכך. בכל המקרים האחרים שולח המטען מתחייב לשלם לחברת פמיליה אי.פי.אס את הסכומים הנ"ל מיד עם קבלת  הדרישה הראשונה.  חברת פמיליה אי.פי.אס אינה חייבת לחייב לחוד מקבל מטען או כל צד ג' לשלם תשלומים נדרשים.

8.4. חברת פמיליה אי.פי.אס תעשה כמיטב יכולתה לחסוך משאבים בהליך הרישום במכס, אך אינה אחראית לעיכוב, איבוד ונזק שנגרם בגלל פעולת אגף המכס או הרשויות האחרות במדינה.

9. אספקה

חברת פמיליה אי.פי.אס מספקת מטען לנמען או לגוף האחר המוסמך מטעם החברה לקבל מטען בשם החברה (למשל, גופים הנמצאים עם הנמען באותו הבניין). במידה ולא ניתן להשיג גוף כזה, אז המטען ייתכן ויושאר בתא הדואר של הנמען (באם זה כשיר לשימוש), או יושאר אצל השכנים; שלל הנמען להפעיל שיטה כזאת של אספקה, אז המטען יסופק דרך מתן השירותים הנוספים. מקבל המטען יהא מודע לכל שיטה חלופית של אספקה (או להפנייה).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם לא נאמר אחרת לשולח המטען, חברת פמיליה אי.פי.אס עשויה ליהנות מכל שיטה חלופית של האספקה הנבחרת ע"י הנמען בהתאם לתנאי החברה ולכל הסכם אחר שנחתם בין חברת פמיליה אי.פי.אס לבין הנמען. שיטות אספקה חלופיות כאלה מכילות הפניית אספקת המטען לכתובת החלופית, הרשאה לנהג להשאיר מטען בבניין הנמען, שינוי שיטת אספקה ע"י השולח, או שינוי מועד האספקה. שולח המטען גם מסכים על כך שהנמען מסוגל לקבל מידע אודות אספקת המטען. שולח המטען מוותר כלפי חברת פמיליה אי.פי.אס ישירות  על טענותיו העלולות להיווצר בגלל שהחברה מתנהלת לפי ההוראות המושמעות ע"י הנמען. החברה רשאית להשתמש במכשירים ממוחשבים  על מנת לקבל אישור אספקה, ושולח המטען מסכים על כך שאפשר להעלות טענות כנגד חברת פמיליה אי.פי.אס אך ורק מהסיבה שאספקת המטען מאושרת בתדפיס המכיל את חתימת הנמען, שהתקבל ונשמר באופן ממוחשב.

למעט המקרים כאשר התנאים הקונבנציונליים של החוקה הלאומית או עוד התקנות האחרות ההכרחיות קובעים אחרת. בכל אופן, חברת פמיליה אי.פי.אס אינה אחראית לעצירת ההובלה, הפנייתה (לנמען אחר או לכתובת אחרת השונה ממה שמצויין בתקורה) או להחזרת המשלוח לשולח; וכאשר חברת פמיליה אי.פי.אס עושה מאמצים  אך אינה מצליחה לממש את הפעולות הנקובות לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם בגלל זה.

10. התחייבויות הלקוח

הלקוח מבטיח ומאשר בזה כדלקמן:

– קיבולת המשלוח (מכילה אך אינה מוגבלת במשקל או מספר יחידות  הכרוכים במשלוח) מתאימה לתיאור ולחשבונית, תכולת המטען תוייג נכון והתיוג נעשה נכון בידי הלקוח במקום הבולט, במשטח החיצוני של אריזת המשלוח שקל להבחין; הלקוח מבטיח בזה שכל משלוח הנמסר להובלה בהתאם לתנאים הנקובים הינו כפוף להגבלות בינלאומיות.

–  שולח המטען יציין את כל הנתונים הכלולים בחשבונית ובתקורה במלוא ובמדויק, יציין נכון פרטי קשר של שולח המטען ושל מקבל המטען. שולח המטען הוא חייב לדאוג לאריזה מתאימה של האזורים במטען ותיוגם, לתיאור וסיווג התכולה של כל אזור במטען וצירוף המסמכים הנדרשים לכל אזור במטען (לכל מקרה לחוד) ככה שהיו כשירים להובלה ומתאימים להוראות החוק בפועל.

– קיבולת המטען מוכנה, הוא ארוז בבטיחות ובקפדנות, כדי להיות מוגן מסיכונים רגילים בזמן ההובלה, הסיווג ו/או עיבוד המטען.

– הלקוח ציין נכון את משקל המטען והוא ידאג לספק את המתקן המיוחד לשם העמסה ופריקת המטען מכלי רכב של חברת פמיליה אי.פי.אס.

– קיבולת המטען מוגבלת בהוראות, היתרים ואיסורים של:

IATA, ICAO, IMDG, FIATA, ADR

 וגם בתקנות האוסרות מאגף המכס ומהרשויות האחרות בין אם במדינת השולח ובין אם במדינת היעד, וגם לאורך כל הדרך במדינות המעבר.

11. סודיות

11.1.1. חברת פמיליה אי.פי.אס. רשאית לעבד נתונים אישיים של שולח המשלוח או של הנמען ומשאירה לעצמה זכות למסור נתונים אלה לחשבות אחרות מקבוצת פמיליה אי.פי.אס. ולקבלני משנה, לרבות במדינות שיש להן מנגנון הגנת המידע השונה מהמנגנון במדינה, שבה שולח המשלוח מסר את המטען לחברת פמיליה אי.פי.אס., ומסוגלות לעבד מידע זה במידה ובמקרים שבהם נחוץ למסור ולעבד נתונים על מנת לתת שירותים מוסכמים למען אספקת המטען.

שולח המטען מאשר בזה, שהוא השיג לנתונים אישיים שנמסרו על ידיו לחברת פמיליה אי.פי.אס. למען ביצוע ההובלה באופן חוקי, שהינו מוסמך להעביר לחברת פמיליה אי.פי.אס. פרטים כאלה במקרים ובגודל הנדרש לשם מתן שירותים מוסכמים לאספקת מטען, ולקבל מידע והסכמה מיוחדת מהנמען על זאת שחברת פמיליה אי.פי.אס. רשאית לשלוח לנמען הודעות אלקטרוניות או אחרות הכרוכות בשירותים מוסכמים של אספקת המטען.

חברת פמיליה אי.פי.אס. משתמשת בנתונים שנשלחו אליה בידי שולח המשלוח בהתאם להערה על הסודיות. פרט לכך, שולח המטען מאשר כי הוא קיבל מידע והסכמה מיוחדת מהנמען על זאת שחברת פמיליה אי.פי.אס. יכולה להשתמש בנתונים האישיים של מקבל המטען בהתאם להערה על הסודיות בניסוח החל לתאריך שליחת המטען.

11.1.2. לאור תקנות הנקובות להלן המתאימות לדרישות החוברת, אחריותה של חברת פמיליה אי.פי.אס. לכל איבוד, נזק או עיכוב בזמן ההובלה הינה מוגבלת כדלהלן:  

11.1.3. באם הובלת המטען/החבילה כולה או חלק ממנה מתבצעת דרך אוויר ויעד השילוח או עיכוב בדרך חל במדינה שאינה מהווה מדינה של תחילת ההובלה דרך האוויר אז יופעלו תקנות אמנת ורשה מ-1929 (בניסוח של 1955 בפרוטוקול האג), אמנת מונטריאול מס' 4 (1975) או אמנת מונטריאול מ-1999. הסכמים בינלאומיים אלה מסדירים ומגבילים אחריות לאיבוד, נזק ועיכוב בהובלת מטען בזכות 19 שעבודים מיוחדים על קילו 1 של המטען.

11.1.4. חברת פמיליה אי.פי.אס. אינה אחראית לסיכונים הכרוכים בהמרת מטבע.

11.1.5. חברת פמיליה אי.פי.אס. אינה אחראית לכל תקרית הונאה וחסר יושר הנעשית בשם הנמען, והמכילה ולא מוגבלת במעשים כגון: תשלום בכסף או בצ'ק מזויף שאחר כך נדחתה הפקדתו, או שהתמלא לא נכון בידי הנמען.

11.1.6. במקרה הפעלת האמנה של ורשה או של תקנות ארציות המכירות בהכרחיות האמנות הנ"ל (להלן: "הוראות האמנה") או שימוש החוקים הארציים האחרים, אחריותה של חברת פמיליה אי.פי.אס. כפופה לקביעה ומידתה – להגבלה בהתאם להוראות המופעלות הנ"ל.

11.1.7. לא חלו הוראות האמנה או התקנות האחרות של החוקים הארציים אחריותה של חברת פמיליה אי.פי.אס. תחול אך ורק בעקבות המעשה שבוצע בחוסר דאגה ומקצועיות הגונה ורק על סמך הוכחות מוגשות. מידת אחריות כזאת של חברת פמיליה אי.פי.אס. מוגבלת בגודל נזק מאושר ולא תעלה על 80$ למשלוח אחד, למעט המקרים כאשר השולח הצביע על ערך רב של המשלוח בהתאם לסעיף להלן.

11.1.8. למעט המקרים כאשר הוראות האמנה או התקנות האחרות של החוקים הארציים קובעות אחרת, חברת פמיליה אי.פי.אס.  אינה אחראית רק לנזק כספי, כגון עלות הובלה חלופית, פספוס סיכוי להרוויח, איבוד יכולת כלכלית רצויה או הכנסות, שלא התקבלו בעקבות אי שימוש במשלוח וההפסד שנגרם בגלל זה, בגלל הפגיעה במטען או במקום המטען או הפרת מועד אפסקתו, אף על פי שהוצהר מחיר המשלוח כזה בהתאם לסעיף 13.1.5 או לאו. חברת פמיליה אי.פי.אס. אינה אחראית לאיבוד או נזק כל אריזה. כשחלה איזו אמנה וגם משמשות התקנות האחרות של החוקים הארציים אחריותה של חברת פמיליה אי.פי.אס. תוסדר ותוגבל בהתאם לכללים השימושיים.

11.1.9. הוצהר איזה כלל או תנאי כחסר אוני ואין לו כוח תביעה אז החלטה זו לא תחול על תנאים אחרים של ההסכם, אשר ישארו תקפים. על פי כל אמנה שימושית, מחלוקת המתגלעות בעקבות הסכם נוכחי, תידון על ידי בית המשפט של המדינה שבה נמצאת חברתנו, הסניף או הנציגות הקרובה ביותר של חברת פמיליה אי.פי.אס., שהיה הראשון שקיבל את המטען או נתן שירות נדרש.

12. שחרור מאחריות

12.1. חברת פמיליה אי.פי.אס. אינה אחראית לאיזה איבוד או נזק בעקיפין (הפסד, איבוד הכנסה או רווח, שווקים, מוניטין, הזדמנויות ועוד) גם כשהיא היתה מודעת לכך שהיה צפוי הפסד כזה, וגם סיבות עקיפות הכרוכות בגורמים אחרים כגון הפרת תנאי ההסכם, רשלנות או פעולה בזדון.

12.2. חברת פמיליה אי.פי.אס. אינה אחראית לאי-ביצוע איזה התחייבויות שחל בשל הנסיבות הבאות:

– אסונות טבע, רעידות אדמה, שטפונות, שריפות, מגפות, ערפל, שלג רב או כפור;

– נסיבות חירום המכילות (ולא רק): מלחמות, שואות, שביתות, אמברגו, סכסוכים מקומיים, סיכונים החלים בהובלה אווירית, מבצעי חבלה אזרחית וכו';

– עיכוב בעבודת רשת תחבורה מקומית או ארצית אווירית ויבשתית, תקלות טכניות בתחבורה ובמתקנים;

– מעשי פשע של גופים שלישיים, כגון שוד והצתה.

12.2.2. מעשי הגופים השלישיים או אי-פעילותם, כגון:

– הלקוח (או כל צד אחר המעונין במטען והמאלץ את הלקוח להפר את תנאי ההסכם) לא מקיים את התחייבויותיו בהתאם להוראות ותנאים נקובים, וגם לא שומר על ערבויות האמורות בסעיף "הכללים והתנאים של חברת פמיליה אי.פי.אס."  על התחייבויות הלקוח בקשר למשלוח.

– כל פעילות או אי-פעילות של מוסדות המכס, שדות התעופה או מייצגי הרשויות האחרות במדינה.

12.2.3. קיבולת החבילה או חלק ממינה נכללת ברשימת פריטים אסורים, גם כשהחבילה התקבלה לשילוח בטעות.

12.2.4. סירוב חברת פמיליה אי.פי.אס. לנהל איזה תשלומים בלתי חוקיים בשם הלקוח.

12.2.1. כיוצא מהאמור לעיל איננו מהווים מובילים קבועים ואיננו מטילים על עצמנו אחריות הובלת קבע.

13. בוררות

הודעה על כל הטענות כנגד חברת פמיליה אי.פי.אס. תיערך בכתב ובמועד סביר אך לא יותר מ-14 ימים מעת קבלת המטען כשיש עדות לנזק שנגרם למשלוח (כולל אבדון חלקי שלו), ובמקרה האיבוד – תוך 90 יום, מרגע כשלפי חוברת המידע המטען נמסר לחברת פמיליה אי.פי.אס. למען הובלתו, באם לא נאמר אחרת בהוראות האמנה ובתקנות וחוקים ארציים. פרט לכך כל הטענות כלפי חברת פמיליה אי.פי.אס. בנוגע כל משלוח ייקבעו ויוגבלו במועד התיישנות, למעט המקרה כשנפתח כבר הליך משפטי ונמסרה גם הודעה בכתב לחברת פמיליה אי.פי.אס. אודות התנהלות ההליך הזה תוך שישה חודשים לאחר קבלת המטען המתאים, או במקרה כשהמטען לא התקבל במשך שישה חודשים מהתאריך כאשר המשלוח היה אמור להימסר לנמען. תנאי זה אינו חל על הזכויות שייתכן ויוקנו לשולח המטען על פי הוראות האמנה או תקנות וחוקים ארציים אחרים.

חברת פמיליה אי.פי.אס. תשקול שהמשלוח נמסר לנמען במצב טוב, באם הנמען לא יגלה עליו איזה נזק חיצוני ולא יציין בתקורה את טענתו על כך. צריך להציג לחברת פמיליה אי.פי.אס. את קיבולת החבילה ואריזה מקורית לבדיקה כדי לדון בטענות.

התגלעו הטענות החבילה לא תתקבל ע"י הנמען ותוחזר בידי נציג החברה למחסן החלוקה על מנת לערוך בדיקה עצמאית.

החבילה/המטען לא ייחשב לאבוד במשך 60 ימים לפחות מתאריך ההודעה על אי-אספקת המשלוח. חברת פמיליה אי.פי.אס. יכולה להפחית את המועד הזה דרך חתימת ההסכם עם הלקוח בקשר להפחתת המועד.

14. הטענות מבחינת הגופים השלישיים

הלקוח מבטיח בזה, שלא יתן לגופים השלישיים המעונינים במטען להגיש טענות נגדינו בקשר למשלוח, או לתבוע אותנו בבית משפט, גם אם טענות כאלה ייגררו מרשלנות חברת פמיליה אי.פי.אס. ובמקרה וחלה בכל זאת טענה כלשהי אז הלקוח יתחייב לקחת על עצמו את כל ההוצאות הכרוכות בהשלכות.

15. תעריפים ותשלומים

15.1. הלקוח מסכים לשלם את תעריפינו (הכולל גם תשלומים נוספים הכרוכים במטען) עבור ההובלה על פי סעיפי חוזה הובלה או שירותים אחרים שחברת פמיליה אי.פי.אס. נתנה ללקוח, כולל תשלום מע"מ באם חל תשלום כזה, תוך 15 ימים מתאריך הגשת החשבון ללא כל קיזוז, הנחות, דרישות כנגד וכל סוג של ניכוי.

15.2. תעריפי התחבורה או תעריפים הכרוכים בשירותים נוספים יחושבו בהתאם לתעריפים המשמשים את הובלת הלקוח, בהתאם לתעריפים שנקבעו אצלו לחוד או בהתאם להסכם הנחתם. תעריפי חברת פמיליה אי.פי.אס. תקפים מרגע שליחת ההזמנה במשך 5 ימי העבודה, ואפשר להשיגם במוקד הטלפוני של החברה.

15.3. התעריפים והשירותים האחרים הקשורים להובלה הינם מפורטים בנספח ההסכם, וכשלא מתבצע תשלומם לפני שליחת המטען אז ישתלמו תוך 7 ימים מעת קבלת החשבון או במועד אחר המצוין בהסכם בכתב בין שולח המטען לבין חברת פמיליה אי.פי.אס.

חברת פמיליה אי.פי.אס. רשאית לבדוק את משקל המטענים בפועל ו/או המשקף המקיף, ובמקרה וחל עודף המשקל ביחס למשקל הקבוע להגיש חשבונות על פי המשקלים הריאליים. באם לא נאמר אחרת, למטרות הנדון, החשבון ייחשב למתקבל תוך שלושה ימים מיום הגשתו.

15.4. כל מסי יבוא, תשלום מע"מ וכל התשלומים האחרים המוטלים על החביליות במדינת היעד, ישולמו מיד בידי הנמען עם ויחד הדרישה הראשונה של החברה. סירב הנמען לשלם שולח המטען מתחייב לכסות את כל התשלומים במלוא תוך 48 שעות מיום קבלת ההודעה הדחופה על סירוב הנמען.

15.5. תעריפי האספקה מהדלת לדלת הנמסרים ללקוח מכילים תנאי מופשט של רישום המכס. חברת פמיליה אי.פי.אס. משאירה לעצמה זכות לגבות שכר נוסף  במקרה ביצוע פעולות המכס בנוגע למשלוח, הזקוק להוצאות נוספות, ארעיות ואדמיניסטרטיביות.

15.6. במדינות אחדות ייתכן ויחול מס נוסף  הכרוך בפעולות המכס המסובכות, המכילים מטען  הדורש:

15.6.1. פעולות המכס ביחס ליותר משלושה סוגים של סחורה;

15.6.2. התחייבויות המכס או הכרחיות אספקת הדברים לפי התחייבויות המכס;

15.6.3. הטבות ארעיות ליבוא;

15.6.4. נציגות המכס הדורשת השתתפות הרשויות פרט למוסדות המכס.

            במדינות אחדות חברת פמיליה אי.פי.אס. יכולה לנהל תשלומי מכס מקדימים בשם יבואן, תשלומים לפי מכס יבוא או לפי תשלומים אחרים ובמקרים, כאשר שירות זה מכיל אגרת רשות מקומית, החשבון על זה יוגש לנמען או במקרה הסירוב החשבון יוצג ללקוח/שולח.

15.7. הלקוח יכול לתת הוראות מיוחדות של הגשת החשבונות או לתאם עם הנמען או הצד השלישי, שהוא ישלם את מחיר ההובלה, וגם תשלומים אחרים, מסים ואגרות נוספים, קנסות וכו', העלולים להתגלע בנוגע להובלה. סירב הנמען או צד ג' לשלם את מחיר ההובלה הלקוח יתחייב לשלם את כל ההוצאות הכרוכות בכך תוך 48 שעות מעת קבלת ההודעה אודות סירוב הנמען .

15.8. חשבון המוגש בידי חברת פמיליה אי.פי.אס. על השירותים שניתנו על ידיה, אינו מכיל את העתק אישור האספקה (שאפשר להגיש באופן ממוחשב) או מסמכים נוספים אחרים.

15.9. חברת פמיליה אי.פי.אס. יכולה לשלוח חשבון על מתן שירותים באופן ממוחשב על פי החוזה, דרך דואר אלקטרוני, שיהא חתום בידי הלקוח. דרש המזמין את החשבון כמסמך, חברת פמיליה אי.פי.אס.  משאירה לעצמה זכות לגבות אגרה אדמיניסטרטיבית בעד מתן השירות כזה.

15.10. חשבון המוגש בידי חברת פמיליה אי.פי.אס. על השירותים שניתנו על ידיה, ישתלם במטבע המצוין בחשבון, במידה ולא צוין המטבע החשבון ישתלם במטבע מקומי לפי השער שיצוין ע"י חברת פמיליה אי.פי.אס.

15.11. חברת פמיליה אי.פי.אס.  משאירה לעצמה זכות ביחס כל אספקה שבוצעה בידי חברת פמיליה אי.פי.אס. בתקופה מסוימת ולנכות כל סכום, מהכספים שנכנסו מהמכירות, שהלקוח חייב לחברת  פמיליה אי.פי.אס.

15.12. הלקוח אחראי לכיסוי כל מס ותשלום והוצאות אחרות המכילים אגרות אדמיניסטרטיביות, ביחס להובלה שימשית או שירותים אחרים, וגם בקשר להנפקת מסמכים ולרבות תקורת הובלה.

Отследить посылку

На складе
в Израиле

Таможенное
оформление

Вышел из страны
отправления

Прибытие в страну
доставки

Таможенное
оформление в
стране доставки

На складе
распределения

Доставлено

Оставить заявку

    Имя

    Email

    Телефон

    Город

    Сообщение